faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  piątek, 20.06.2014 14:06

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy


  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. 
   
  Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy tj.:

  1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w wiązku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, można przeznaczyć środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikro-przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W w/w przypadku pracodawca zwraca do Powiatowego Urzędu Pracy środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS .

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 667 z późn. zm.) pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika.

  Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017r.:

  - wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

  - wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej


  Powyższe priorytety na wniosek ministra właściwego ds. pracy pozytywnie zaopiniowała Rada Rynku Pracy

   

  regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (pdf)

  wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (doc)

  wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (pdf)

  wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (doc)

  załącznik 1 (pdf)

  załącznik 2 (pdf)

  załącznik 2 (doc)

  wzór umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników (pdf)

  wzór umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników (doc)
   

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 20.06.2014 14:06
  Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 12:45
  Liczba wyświetleń: 4476
  Drukuj Stworz PDF

  but