faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 17.05.2011 08:32

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej


  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 93/.

  Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do:
  - starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku wniosków składanych przez starostę.

  Maksymalna wysokość refundacji nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej       w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna  albo poszukująca pracy niepozostająca       w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli:
  - zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  - złożył wniosek o przyznanie refundacji.

  Refundacja obejmuje:
  1. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
  2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  - podatku od towarów i usług,
  - podatku akcyzowego,
  związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1.

  Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
  - potrzeby lokalnego rynku pracy,
  - liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  - koszty wyposażenia stanowiska pracy,
  - wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
  - wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

  Umowa zawiera m.in. zobowiązanie pracodawcy do:
  - poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  - udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
  - informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
  - rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
  - zwrotu:
               - otrzymanej refundacji oraz
              - odsetek od refundacji naliczonych  od dnia jej otrzymania w wysokości określonej  jak dla  zaległości podatkowych,
  w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 

  Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcznego, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

      Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesięcznego.

   

  regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 17.05.2011 08:32
  Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2015 10:56
  Liczba wyświetleń: 2549
  Drukuj Stworz PDF

  but