faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 22.02.2011 09:40

  Staż


  Staż jest formą aktywizacji zawodowej i oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

  Starosta może skierować osobę bezrobotną do odbycia stażu na okres od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych w wieku do 30 roku życia na okres od 3 do 12 miesięcy.

  Powiatowy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe).

  Organizatorzy ubiegający się o przyjęcie osoby na staż składają wniosek na formularzu przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. 

  regulamin warunków organizowania oraz odbywania stażu

  wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (pdf)

  wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (doc)

  wniosek o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych (pdf)

  wniosek o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych (doc)

   

  Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, do organizatora kierowani są kandydaci na staż, a po wyborze przez organizatora osoby/osób następuje podpisanie umowy o zorganizowanie stażu ze Starostą/Dyrektorem PUP w Rykach.

  Bezrobotny może skorzystać z ofert staży złożonych uprzednio przez organizatorów w urzędzie pracy. Może również samodzielnie znaleźć organizatora, u którego chciałby odbywać staż. Wówczas organizator może wskazać we wniosku imię i nazwisko osoby, którą chce przyjąć na staż.

  Stażysta wykonuje pracę według ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, przy czym praca ta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Staż nie może również odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

  Bezrobotny nie może odbywać po raz kolejny stażu u tego samego organizatora na stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

  U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u niego w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

  Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Oznacza to, że bezrobotny nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30-dniowych okresów. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

  Bezrobotny po zakończeniu stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu (wypełnia kartę stażu) zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Kartę stażu wraz z pisemną opinią pracodawcy bezrobotny w terminie 7 dni od zakończenia stażu przedkłada w Urzędzie Pracy.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 22.02.2011 09:40
  Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2017 12:03
  Liczba wyświetleń: 27595
  Drukuj Stworz PDF

  but