faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 21.02.2011 13:48

  Dodatek aktywizacyjny


  Dodatek aktywizacyjny 

  1. Bezrobotnemu,  posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny jeżeli:

  1) w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości  50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. 

  4. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1) skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1;

  2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

  3) podjęcia przez  bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

  4) przebywania na urlopie bezpłatnym.

   

  wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

  zaświadczenie

   

  Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia  2009 r. w sprawie szczegółowoego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1189) dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego następuje po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu. W/w zaświadczenie za każdy kolejny miesiąc należy dostarczyć  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 21.02.2011 13:48
  Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2016 09:41
  Liczba wyświetleń: 4863
  Drukuj Stworz PDF

  but