faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  piątek, 28.01.2011 10:21

  Zatrudnienie cudzoziemców


  Zasady zatrudniania obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

  Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 588).

  Dokument powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Pracodawca, nie będący osobą fizyczną, rejestrując oświadczenie powinien przedstawić w urzędzie aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność (wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej). W przypadku działalności rolniczej może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na oryginale oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.
  Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).

  Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

  Wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę z uwagi na zarejestrowane oświadczenie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej. 

  Zgłoszenie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy może być dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy osobiście oraz poprzez stronę internetową "Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia" w zakładce „Obsługa innych spraw” - „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”.

  www.praca.gov.pl

   

  Druki do pobrania:

  oświadczenie i pouczenie

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 28.01.2011 10:21
  Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017 10:04
  Liczba wyświetleń: 5927
  Drukuj Stworz PDF

  but