faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 24.01.2011 08:36

  Prace interwencyjne


  Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. W wyniku organizacji prac interwencyjnych pracodawca korzysta z częściowej refundacji wynagrodzenia za pracę, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

  Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej w formie prac interwencyjnych jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie. Ta forma pomocy skierowana jest do osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil II pomocy oraz w ramach programu specjalnego, dla profilu III pomocy.

  Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
  • partiami lub organizacjami politycznymi;
  • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
  • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
  • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
  • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
  • kościołami lub związkami wyznaniowymi z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź, zm.);
  • przedstawicielstwami państw obcych.

  Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  Wysokość i okres trwania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych szczegółowo określi umowa zawarta z pracodawcą.

  Stosownie do zawartej umowy, pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Nie wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego

  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 645 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz 864)

  • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.1)
  • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str.9) lub we właściwych przepisach prawa  Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis  w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

   

  wniosek o organizację prac interwencyjnych (pdf) 

  wniosek o organizację prac interwencyjnych (doc) 

   

  załącznik Nr 1a do wniosku o organizację prac interwencyjnych (pdf)

  załącznik Nr 1a do wniosku o organizację prac interwencyjnych (doc)

    

  załącznik Nr 1b do wniosku o organizację prac interwencyjnych (pdf)

  załącznik Nr 1b do wniosku o organizację prac interwencyjnych (doc)

   

  załącznik Nr 2 do wniosku o organizację prac interwencyjnych (pdf)

  załącznik Nr 2 do wniosku o organizację prac interwencyjnych (xls)

   

  załącznik Nr 3 do wniosku o organizację prac interwencyjnych (pdf)

  załącznik Nr 3 do wniosku o organizację prac interwencyjnych (doc)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 24.01.2011 08:36
  Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017 09:25
  Liczba wyświetleń: 8731
  Drukuj Stworz PDF

  but