faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 20.01.2011 10:42

  Dokumenty niezbędne do rejestracji


  INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAREJESTROWANIE JAKO BEZROBOTNY LUB POSZUKUJĄCY PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

  I. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy,  przekłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
  1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  •   w przypadku rejestracji cudzoziemca – paszport, karta pobytu, pesel;
  2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  3) wszystkie świadectwa pracy (oryginały) lub kopie poświadczone przez ZUS lub pracodawcę oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
  4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac jeżeli takie posiada:
   • osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności;
  • osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy w trybie złożenia wniosku za pośrednictwem formularz elektronicznego załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa powyżej;
  5) osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub współpracowały przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
  •   dokument potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności gospodarczej;
  •  zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie   składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wraz z zadeklarowaną podstawą ich wymiaru;
  6) osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkiem tych spółdzielni:
  •  zaświadczenie o okresie trwania spółdzielczej umowy o pracę wraz z zaświadczeniem określającym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
  7) osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracowały przy wykonywaniu tych umów:
  •  zaświadczenie o okresie trwania umowy wraz z zaświadczeniem o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
  8) osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej:
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu realizacji umowy uaktywniającej oraz;
  • zaświadczenie od zleceniodawcy o okresie realizacji powyższej umowy;
  9) osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1442 z późn. zm.) które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem:
  •  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ze wskazaniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
  10) osoby, które wykonywały prace na podstawie umowy o prace nakładczą:
  •  zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące;
  •  świadectwa pracy nakładczej;
  11) osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych:
  •  świadectwo zwolnienia;
  •  zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym, wraz z zaświadczeniem o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
  •  świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem;
  12)  osoby, u których ustało prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy rentowe należy przedłożyć:
  •  zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranego świadczenia lub renty;
  13) osoby, które pobierały rentę rodzinną, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej:
  •  decyzja przyznająca rentę rodzinną wraz z informacją o wyborze świadczenia korzystniejszego i rezygnacja z pobierania renty z tytułu niezdolności  do pracy;
  •    zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania renty rodzinnej;
  14) osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjne:
  •   zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie pobierania zasiłków z podaniem podstawy wymiaru tych zasiłków;
  15) osoby, które posiadają gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o obszarze użytków rolnych w ha przeliczeniowych, a w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym, decyzję KRUS o podleganiu ubezpieczeniu;
  16) osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667):
  •  świadectwo służby;
  •  książeczka wojskowa;
  17) osoby, które wykonywały pracę w krajach UE lub EOG:
  •  dokument U1, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający okres wykonywania pracy.

  W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

  REJESTRACJI OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O ZAREJESTROWANIE JAKO BEZROBOTNY NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU:
  - nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub
  - odmowy przekazania wymaganych danych, lub
  - odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, lub
  - nieopatrzenia internetowego wniosku o rejestrację w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, lub
  - niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, lub
  - odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

  Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się:

  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 20.01.2011 10:42
  Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2014 11:02
  Liczba wyświetleń: 5032
  Drukuj Stworz PDF

  but