faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 27.12.2010 11:01

  Poradnictwo zawodowe


  Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu drogi zawodowej poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, porad, prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie predyspozycji i preferencji zawodowych i jest realizowane w formie porad indywidualnych lub grupowych. Natomiast pracodawcy mogą uzyskać pomoc w doborze kandydatów do pracy.

  Porada indywidualna – w trakcie której doradca zawodowy ustala między innymi potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań lub skorzystania przez bezrobotnego lub poszukującego pracy ze szkoleń indywidualnych lub grupowych, służących podwyższeniu kwalifikacji zawodowych lub zwiększeniu aktywności zawodowej.

  Bezrobotny lub poszukujący pracy może również samodzielnie korzystać z zasobów informacji zawodowych, które mogą mieć formę materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych.

   informacja

   

  PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE

  Poradnictwo zawodowe grupowe jest świadczone w formie:
  1. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  2. Porady grupowej.
  3. Informacji grupowej.

  Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

  Szkolenie jest formą bezpłatnej pomocy osobom zarejestrowanym, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy oraz osoby które utraciły motywację do poszukiwania zatrudnienia w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jego poszukiwaniu, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

  Celem szkolenia jest zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej jak i o swoim funkcjonowaniu pod kontem innych aspektów życia oraz  przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Szkolenia prowadzone są w grupach składających się co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

  Szkolenia  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy trwają 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci tydzień (40 godz.) przeznaczony jest na praktyczne ćwiczenia, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczenia oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy.

  Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
  • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
  • dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
  • określić swoją sylwetkę zawodową,
  • dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,
  • ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują do oferty rynku pracy,
  • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
  • nabyć wiedzę z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności.

  Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie w Klubie Pracy otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium.

  KAŻDE SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE SZANSĄ ABY ZNALEŹĆ PRACĘ.

  Porada grupowa - prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych jednodniowych, której celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Polega również na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobami, które potrzebują pomocy w rozwiązaniu swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.

  Przykładowa tematyka porad:
  1. Analiza rynku pracy.
  2. Metody i sposoby poszukiwania pracy.
  3. Redagowanie dokumentów aplikacyjnych.
  4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. Asertywność w poszukiwaniu pracy.
  6. Autoprezentacja.

  Informacja grupowa – polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych.

  Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
  Doradcy zawodowi oferują również pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów na stanowiska pracy, a w szczególności poprzez:
   - udzielanie pracodawcy informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy jaką pracodawca może uzyskać w urzędzie pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy,
  - pomoc w określeniu wymagań niezbędnych i pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłaszanym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności
  i predyspozycji psychofizycznych,
  - dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy wytypowanych przez pośrednika pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko.
   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
   
  Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu, w poradzie grupowej lub informacji grupowej realizowanych w ramach poradnictwa grupowego prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny tel. (81) 865-33-48 lub (81) 865-33-46 z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach, ul. Rynek Stary 50/55 oraz (81) 888-19-48 ul. Żytnia 5a

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 27.12.2010 11:01
  Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2014 11:41
  Liczba wyświetleń: 6317
  Drukuj Stworz PDF

  but