faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 27.12.2010 10:07

  Pośrednictwo pracy


  POŚREDNICTWO PRACY

  Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz  pracodawców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

  1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  2) dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  3) równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  4) jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

  Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

  1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  2) pozyskiwaniu ofert pracy;
  3) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
  4) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
  5) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  6) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  7) współdziałaniu powiatowego urzędu pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie jego działania;
  8) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. 
  Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. 
  Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.
  Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym  bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.


  Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  2) w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

  Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy może być dokonywane przez pracodawcę krajowego osobiście, telefoniczne lub w formie elektronicznej oraz poprzez stronę internetową "Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia" w zakładce "Zgłoszenie oferty pracy".

  www.praca.gov.pl

   

  zgłoszenie krajowej oferty pracy (pdf)

  zgłoszenie krajowej oferty pracy (doc)

   

  Szczegółowych informacji można uzyskać:

  - telefonicznie pod nr tel. (81) 865-33-46  w. 26  lub (81) 865-33-48 w. 26
  - w siedzibie Urzędu
  - w Filii w Dęblinie  tel. (81) 883-02-26.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 27.12.2010 10:07
  Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016 09:50
  Liczba wyświetleń: 8275
  Drukuj Stworz PDF

  but