faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  Czy osoba zameldowana na pobyt czasowy może zarejestrować się w tutejszym Urzędzie?

  Tak. Bezrobotny lub poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie stałe lub czasowe, a jeżeli nie posiada żadnego zameldowania - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

  powrót

  but